Analiza wskaźnikowa to swego rodzaju proces analizy finansowej, w którym używa się wskaźników finansowych do oceny stanu i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki to liczby lub proporcje, które pomagają zrozumieć stan budżetu przedsiębiorstwa lub danej branży.

Jeśli chodzi o zastosowanie analizy wskaźnikowej, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy, analitycy finansowi i menedżerowie, często używają jej do oceny wyników przedsiębiorstwa, jego sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju. 

Analiza wskaźnikowa firmy polega przede wszystkim na dokładnym przeanalizowaniu i ocenie czterech grup wskaźników, takich, jak: 

 1. Wskaźnik rentowności – to miernik, który służy do oceny stopy zwrotu z inwestycji lub dochodu z działalności gospodarczej. Jest on obliczany jako stosunek zysku do kapitałów własnych lub do aktywów. Można powiedzieć, że to dość istotne narzędzie do oceny efektywności działalności gospodarczej i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
 2. Wskaźnik płynności finansowej – służy do oceny zdolności danej firmy do spłaty krótkoterminowych zobowiązań finansowych z wykorzystaniem posiadanych środków pieniężnych lub innych aktywów, które można szybko sprzedać lub zamienić na gotówkę. Wskaźnik płynności finansowej jest ważnym narzędziem do oceny stabilności finansowej firmy i jej zdolności do spłaty zobowiązań. 
 3. Wskaźnik sprawności działania – ten wskaźnik pozwala na ocenę efektywności wykorzystania zasobów przez firmę. Może być obliczany jako stosunek zysku do aktywów lub jako stosunek zysku do kapitałów własnych. Jest to ważne narzędzie do oceny efektywności działalności gospodarczej i podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
 4. Wskaźnik zadłużenia – pozwala na ocenę poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa. Oblicza się go jako stosunek sumy zobowiązań finansowych do kapitałów własnych lub do aktywów. Wskaźnik zadłużenia pozwala ocenić, czy firma jest zadłużona i w jakim stopniu korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania w stosunku do własnych środków. 

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa podsumowując, to technika, która polega na przeanalizowaniu powyższych wskaźników, aby lepiej zrozumieć sytuację finansową i ekonomiczną danej firmy. Taki system analityczny pozwala ocenić wzrost, rentowność, zadłużenie, płynność finansową i inne aspekty sytuacji finansowej oraz podejmować odpowiednie decyzje na jej podstawie. 

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa – co jest jej celem?

Celem analizy wskaźnikowej jest ocena wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz sytuacji finansowej poprzez porównywanie wskaźników z innymi przedsiębiorstwami w tej samej branży lub z wcześniejszymi wynikami tego samego przedsiębiorstwa. Takie działania pozwalają na identyfikację mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz na określenie obszarów, w których należy podjąć działania poprawiające wyniki finansowe i wyniki firmy. 

Można ogólnie powiedzieć, że celem analizy wskaźnikowej jest przede wszystkim szybka i rzetelna ocena kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki temu można jasno ustalić stabilność firmy oraz wyszukać odpowiedzi na pytania, czy dana działalność utrzymuje dobry poziom płynności finansowej. To pozwala na efektywniejsze planowanie późniejszych inwestycji, a także umożliwia ocenę tego, czy wcześniej podejmowane działania były słuszne pod względami finansowymi. 

plan

W jaki sposób przeprowadza się analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych i finansów firmowych?

Technika analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na przeanalizowaniu różnych wskaźników: finansowych i ekonomicznych, aby lepiej zrozumieć sytuację ekonomiczną danej firmy, branży lub gospodarki. Może być używana do oceny ryzyka inwestycyjnego, oceny atrakcyjności inwestycji, a także do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania firmą lub tylko  portfelem inwestycyjnym. 

Aby przeprowadzić analizę wskaźnikową, należy: 

 1. Zidentyfikować odpowiednie wskaźniki, które będą stanowić podstawę analizy.  
 2. Zdobyć odpowiednie dane finansowe, takie jak sprawozdania finansowe, raporty analityczne i inne materiały dostępne dla publiczności. 
 3. Obliczyć wybranych wskaźników na podstawie dostępnych danych.  
 4. Porównać otrzymane wyniki z odpowiednimi punktami odniesienia, takimi jak wyniki z poprzednich okresów, wyniki konkurentów lub przeciętne wyniki w danej branży. 

Finalnie należy przeprowadzić interpretację otrzymanych wyników, by ustalić, co one mówią o sytuacji finansowej i ekonomicznej analizowanej firmy lub branży. Może to obejmować ocenę wzrostu, rentowności, zadłużenia, płynności finansowej i innych aspektów sytuacji finansowej analizowanej jednostki. Ostatecznie, można wyciągnąć wnioski i zaproponować odpowiednie działania na podstawie uzyskanych wyników. Podsumowując: analiza finansowa wskaźnikowa odnosi się głównie do: 

 • bilansu finansowego przedsiębiorstwa, 
 • rachunku zysków i strat, 
 • sprawozdań z przepływów finansowych. 

W ramach analizy wskaźnikowej liczą się przede wszystkim dane o aktywności gospodarczej, rentowności, zadłużeniach oraz płynności.