Audyty od lat cieszą się dużym uznaniem wśród przedsiębiorców, ponieważ to właśnie one pokazują obszary prowadzonej działalności, które wymagają poprawy lub zupełnej modyfikacji. Jednym z najczęściej wybieranych form sprawdzenia działań firmy jest audyt finansowy, na którego czele stoi biegły rewident.

Audyt finansowy firmy ma na celu przede wszystkim otrzymanie informacji, czy sprawozdania finansowe złożone przez firmę są prawdziwym odzwierciedleniem sytuacji majątkowo-finansowej i zostały przygotowane w sposób rzetelny, a żadne osoby trzecie nie mają dodatkowych korzyści ze zmiany wartości zawartych w sprawozdaniu finansowym. Ewentualne wykrycie nieprawidłowości wpływającej na efektywność danego przedsiębiorstwa pozwoli naprawić błędy lub pociągnąć pracowników do odpowiedzialności.  

Audyt finansowy, na czym polega? Audyt finansowy – często zwany również rewizją finansową to bardzo ważne działania mające na celu wykrycie błędów
i przedstawienie ich odpowiednim osobom, na przykład zarządcom spółki. Biegły, który przeprowadza 
audyt finansowy firmy, dokładnie analizuje sytuację finansową oraz dostarczone wcześniej dokumenty, aby należycie sprawdzić sprawozdanie finansowe, pod kątem rzetelności i prawidłowości.

Podjęcie decyzji, aby przeprowadzić audyt finansowy firmy, wynika z konkretnych potrzeb przedsiębiorcy lub całego zarządu. Zazwyczaj jest ono zlecane w celu podniesienia renomy firmy lub usprawnienia konkretnych działów, na przykład księgowości. Wiedząc już, dlaczego przeprowadza się audyt, warto zastanowić się, czy takie działania będą dobrym rozwiązaniem w przypadku własnej działalności

Co daje audyt finansowy?

Po odbytym procesie rewizji finansowej zarząd otrzymuje informacje o obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zlecający może również liczyć na indywidualną opinię firmy przeprowadzającej audyt oraz raporty, na podstawie których podjęte zostaną odpowiednie kroki mające na celu wdrożenie czynności naprawczych. Zarząd może również pociągnąć pracowników do odpowiedzialności za doprowadzenie do błędów wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Audyt finansowy co to jest? Jest to m.in.: kontrola pozycji bilansowych, rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa oraz sprawdzanie środków pieniężnych, którymi dysponuje lub dysponowała dana firma. Należy pamiętać, że audyt instytucji finansowych czy audyt finansowy wspólnoty mieszkaniowej może być przeprowadzany w inny sposób niż rewizja finansowa biznesu działającego w zupełnie innym sektorze niż wyżej wymienione. 

podatki

Jak działa biegły, który przeprowadza audyt finansowy?

Badanie sprawozdania finansowego pomaga rozłożyć na czynniki pierwsze finanse firmy uwiecznione w różnych systemach i sprawozdaniach. Nie może być on jednak przeprowadzony przez niedoświadczoną osobę nieposiadającą wiedzy z dziedziny rachunkowości czy księgowości. Nie tylko wynik finansowy brany jest pod lupę – bardzo ważne jest sprawdzenie procesów kontrolnych czy procedur, które wykonywane są w danym przedsiębiorstwie. Osoba bez doświadczenia mogłaby sobie nie poradzić.

Rewizję przeprowadza biegły, który szczegółowo bada zapisy księgowe, transakcje oraz prawidłowości wyceny aktywów i pasywów. Jeśli tylko okaże się, że badanie sprawozdania finansowego wykazuje nieprawidłowości, to biegły zleca testy analityczne oraz bardziej szczegółową kontrolę mającą na celu dostarczyć niezbędne informacje o błędach popełnionych przez osoby odpowiedzialne za finanse firmy. 

Przygotowanie do audytu finansowego

Biegły dostarcza głównemu księgowemu lub wyznaczonej osobie spis dokumentów, które niezbędne są do prawidłowego przygotowania się przed rewizją finansową. Z pewnością każdy księgowy potrafi odpowiedzieć na pytanie – co to jest audyt finansowy, ale nie każdy ma w głowie listę niezbędnej papierologiiSzczególnie że przebieg całego procesu zależny jest od wielkości firmy, jej działalności i specyfikacji.

Dokumenty niezbędne do sprawdzenia prawidłowości działań finansowych to m.in.: statut firmy lub umowa założycielska, wszelkie uchwały, regulaminy, protokół z kontroli instytucji państwowych, takich jak urząd skarbowy czy ZUS (jeśli takowe miały miejsce), opinia i raporty z poprzednich audytów, instrukcja obiegu dokumentacji i wiele więcej. Lista jest naprawdę długa, dlatego warto zapoznać się z nią od razu po dostarczeniu przez biegłego. W przypadku firm zajmujących się sprzedażą danego towaru audytor uprawniony jest do zlecenia inwentaryzacji. 

Audyt zewnętrzny finansowy – czy warto zlecić rewizję finansową firmie zewnętrznej?

Tak naprawdę rewizja finansowa powinna zostać przeprowadzona przez niezależnego biegłego, który nie jest związany z firmą, nie zajmuje się księgowością dla danej instytucji oraz pracuje dla jednostki specjalizującej się w audytach finansowych. Zlecenie działania kontrolnego doświadczonej firmie to klucz do uzyskania jasnych i prawdziwych informacji dotyczących finansów przedsiębiorstwa.

Bardzo ważne jest wskazanie konkretnych nieprawidłowości lub obszarów, które wymagają zmiany, by działalność funkcjonowała jeszcze lepiej. Dzięki rewizji finansowej przedsiębiorca ma możliwość wdrożenia odpowiednich działań optymalizacyjnych oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Warto poznać bliżej audyt sprawozdań finansowych Gabrusewicz. 

Korzyści z przeprowadzenia audytu finansowego 2023

Przeprowadzenie audytu finansowego pozwala na odkrycie potencjalnych błędów w rachunkowości, które mogą mieć negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Dzięki temu można w porę podjąć działania, które zapobiegną poważniejszym konsekwencjom finansowym. Audyt finansowy zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, klientów oraz partnerów biznesowych. Dzięki potwierdzeniu przez niezależnego biegłego, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości, przedsiębiorstwo zyskuje na reputacji i zaufaniu.

Czego oczekiwać od audytu finansowego?

Audyt finansowy to proces oceny i weryfikacji finansowych informacji przedstawionych przez firmę, w celu potwierdzenia ich zgodności z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa. Proces ten jest istotny dla podmiotów gospodarczych, zarówno dla tych notowanych na giełdzie, jak i dla mniejszych firm. Przeprowadzenie audytu finansowego przynosi szereg korzyści dla firmy, takich jak poprawa wizerunku, zaufania inwestorów czy poprawa zarządzania finansami.

Jak przygotować się do audytu finansowego?

Aby przygotować się do audytu finansowego, należy przede wszystkim zebrać wszystkie dokumenty finansowe i podatkowe firmy oraz sporządzić ich kopie zapasowe. Następnie należy skontaktować się z firmą audytorską i umówić się na termin przeprowadzenia audytu. Przygotowanie dokumentacji, takiej jak bilanse, rachunki zysków i strat, czy sprawozdania finansowe, pozwala na łatwiejsze i bardziej skuteczne przeprowadzenie audytu.