Estoński CIT – czyli jak legalnie nie płacić podatku dochodowego

korzyści z estońskiego citu

ESTOŃSKI CIT

Zastąpienie klasycznego CIT-u ryczałtem od dochodów spółek zostało zarekomendowane Estonii w latach 90. przez USA jako najnowocześniejszy i najbardziej proinwestycyjny sposób opodatkowania biznesu.

GŁÓWNE KORZYŚCI Z ESTOŃSKIEGO CIT

jak przejśc na estoński cit

Przejście na Estoński CIT jest dobrowolne. Aby to zrobić, należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym chcesz skorzystać z Estońskiego CIT. Możesz również złożyć zawiadomieni w trakcie roku, ale w takim przypadku należy rozliczyć CIT klasyczny, zamknąć księgi i zrobić sprawozdanie finansowe – w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania za okres stosowania Estońskiego CIT.

opodatkowaniu ryczałetem może podlegać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • forma prawna => sp. z o.o., sp. akcyjna, prosta spółka akcyjna, sp. komandytowa, sp. komandytowo akcyjna,
 • mniej niż 50% przychodów o charakterze pasywnym,
 • zatrudnienie = minimum 3 osoby*,
 • wyłącznie osoby fizyczne udziałowcami/akcjonariuszami spółki,
 • ograniczenia powiązań na poziomie spółki,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (wyłączone MSR)
 • złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem (system jest fakultatywny)
 

*1) W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności warunek dot. przychodów pasywnych uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;

*2) warunek dot. zatrudnienia, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.

*3) W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek dot. zatrudnienia uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem tego podatnika, przez okres wskazany w tym przepisie.

 

PODMIOTY WYŁĄCZONE Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM:

 • Przedsiębiorstwa finansowe, np. bank, instytucja finansowa, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne itp.,
 • instytucje pożyczkowe, np. bank, SKOK, podmiot udzielający kredytów konsumenckich,
 • podatnicy osiągający dochody z art. 17 ust.1 pkt. 34 lub 34a ustawy o CIT, np. SSE, decyzja o wspieraniu nowych inwestycji,
 • podatnicy postawienia w stan likwidacji lub upadłości,
 • inne podmioty, tj. uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcji wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

OBOWIĄZKI PRZED ZMIANĄ OPODATKOWANIA:

 • Szczególne zasady odliczania straty podatkowej:
 1. Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia  może obniżyć o wysokość tej nieodliczonej straty dochód ze źródła przychodów uzyskany w 2 latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, pod warunkiem stosowania tego opodatkowania przez okres co najmniej 4 lat podatkowych; traci prawo do tego odliczenia, począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
 • Wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów:
 1. na moment wejścia w Estoński CIT należy dokonać ujednolicenia pomiędzy rozliczeniem podatkowym i bilansowym, czyli dokonać korekty wstępnej. Opodatkowaniu podlegają tzw. różnice przejściowe między wynikiem bilansowym
  a podatkowym, które są wykazywane w informacji CIT/KW składanej do urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Jeżeli spółka przejdzie na Estoński CIT na okres co najmniej 4 kolejnych lat podatkowych, to podatek z tego tytułu podlega umorzeniu.
 • dochód z przekształcenia i innych form reorganizacji:
 1. Spółki, które powstały w wyniku przekształcenia, dla których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem, mają dodatkowo obowiązek rozpoznania dochodu z przekształcenia, czyli nadwyżki pomiędzy wartością poszczególnych składników majątku ustaloną zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień przekształcenia ponad ich wartością podatkową.
 • zapłata zobowiązania wynikającego z wstępnej korekty dochodu z przekształcenia:
 1. W przypadku powstania dochodu z przekształcenia spółka wykazuje taki dochód w informacji CIT/KW (załącznik do zeznania CIT-8), składanej do urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Podatek z tego tytułu może zostać zapłacony również w częściach w okresie maksymalnie 2 lat, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. W odróżnieniu od podatku wynikającego z tytułu korekty wstępnej, podatek od dochodu z przekształcenia nie podlega umorzeniu.
 • obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat,
 • Podatnik, który dokonuje odliczeń na podstawie art. 18 i art. 18d-18f ustawy o CIT, traci odpowiednio prawo albo obowiązek do ich kontynuowania począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

 

model opodatkowania

ESTOŃSKI cit

MAŁY PODATNIK, PODMIOT ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ

Stawka CIT
10%

Efektywna stawka podatkowa (CIT + PIT)
20%

POZOSTALI PODATNICY

Stawka CIT
20%

Efektywna stawka opodatkowania (CIT + PIT)
25%

KLASYCZNY cit

MAŁY PODATNIK, PODMIOT ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ

Stawka CIT
9%

Efektywna stawka podatkowa (CIT + PIT)
26,29%

POZOSTALI PODATNICY

Stawka CIT
19%

Efektywna stawka opodatkowania (CIT + PIT)
34,39%

Dzięki mechanizmowi odliczenia efektywne opodatkowanie zysków spółki wyniesie odpowiednio ok.  20% dla małego podatnika i 25% dla dużego podatnika. Co ważne, efektywna stawka może okazać się jeszcze niższa, jeżeli do wypłaty nie zostanie przeznaczony cały zysk spółki!

Należy pamiętać, że Estoński CIT swoim opodatkowaniem obejmuje nie tylko dywidendy ale także inne kategorie dochodów m.in. tzw. ukryte zyski.

Ukrytymi zyskami są wszelkie świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych, jeśli są one związane z prawem do udziału w zysku. Można do nich zaliczyć np. pożyczkę udzieloną przez spółkę podmiotowi powiązanemu, odsetki i inne koszty związane z pożyczką udzieloną spółce przez podmiot powiązany, nadwyżkę ponad wartość rynkową transakcji (pod warunkiem, że są zawierane na warunkach nierynkowych), nieodpłatne świadczenia na rzecz wspólnika (np. udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych).

najczęściej zadawane pytania

Czy mogę od osobistego PIT odliczyć podatek zapłacony przez spółkę?

Tak. W przypadku małych podatników można odliczyć 90% CIT zapłaconego przez spółkę, a w przypadku pozostałych 70%.

Czy rezygnując z Estońskiego CIT muszę zapłacić podatek na zasadach ogólnych?

Nie. Zyski uzyskane w czasie opodatkowania Estońskim CIT mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tego modelu nawet wówczas, gdy spółka zrezygnuje z tej formy opodatkowania (nawet przed upływem 4 lat).

Czy można w każdej chwili (przed upływem 4-letniego okresu) zrezygnować z Estońskiego CIT?

Można zrezygnować na koniec każdego roku obrotowego. Nie wiąże się to z koniecznością natychmiastowego opodatkowania zysków uzyskanych w okresie opodatkowania Estońskim CIT.

Czy muszę inwestować zyski w środki trwałe?

Nie ma takiego obowiązku. Dowolnie decydujesz o sposobie wykorzystania zysków uzyskanych w czasie Estońskiego CIT i jeśli nie wypłacasz, to nie płacisz podatku dochodowego.

Jak są opodatkowane wypłaty starych zysków?

Wypłata zysków uzyskanych w czasie, gdy spółka nie była podatnikiem Estońskiego CIT są opodatkowane na dotychczasowych zasadach.

masz pytania? - jesteśmy dostępni zarówno stacjonarnie jak i online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.