Jak skutecznie obniżyć podatek dochodowy?

wybierz sposób idealnie pasujący do Ciebie

Zbliża się koniec roku, a w związku z tym to ostatni dzwonek na obniżenie podatku nawet o kilkaset złotych!

Poniżej przedstawiamy 24 rozwiązania – w zależności czy jesteś przedsiębiorcą lub sobą zatrudnioną na etacie – które pomogą Ci zwiększyć zwrot podatku za 2022 rok.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ponosisz wydatki na polepszenie warunków cieplnych swojego domu, dokumentowane fakturami, wystawionymi przez podatników VAT – do łącznej wartości 53.000 zł możesz odliczyć je od dochodu. Jeżeli nie wykorzystasz całej kwoty w 2022 r. to ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację (np. ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji C.O.

Dowiedz się więcej:

ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja

DAROWIZNY

Jeśli chcesz odliczyć pewną kwotę od dochodu uzyskanego w 2022 r., to możesz jeszcze w grudniu dokonać darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w tej sferze. Możesz też przekazać określoną kwotę na rzecz kultu religijnego. Uważaj jednak, bo wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie mogą przekroczyć 6% Twoich dochodów z 2022 r.

Jeżeli natomiast chcesz wesprzeć działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła – to po przekazaniu takiej kwoty nie musisz się martwić, czy mieści się ona w limicie 6% dochodu. W tym przypadku bowiem limitu nie stosuje się.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Jeżeli Twoje dochody w roku podatkowym przekroczą 30 000 zł możesz wykorzystać w pełni kwotę zmniejszającą podatek – 3.600 zł.

Zamiast podstawowych kosztów uzyskania przychodu staraj się stosować podwyższone, ze względu np. na dojazdy do pracy, korzystanie z praw autorskich  czy też w związku z ponoszeniem innych wydatków związanych wyłącznie z zarabianiem. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, prawidłowo dokumentowane koszty uzyskania przychodów mogą znacząco obniżyć wartość faktycznego dochodu, ponieważ naliczane są procentowo (20% Twojego wynagrodzenia), a nie jak w przypadku umowy o pracę kwotowo (3000 zł albo 3600 zł). Kwotę wolną łatwiej zachowasz również, jeśli rozliczać będziesz się wspólnie z małżonkiem czy też jako samotny rodzic!

DLA TWÓRCÓW

Jeżeli uzyskujesz przychody w szczególności z działalności architektonicznej, literackiej, muzycznej, plastycznej, dziennikarskiej, aktorskiej, publicystycznej czy dotyczącej programów i gier komputerowych, limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami  w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50% przychodu, ale nie więcej niż 120.000 zł.  Z tym jednak zastrzeżeniem, że koszty te obliczane są od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł chyba, że podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania ww. normy procentowej.

ULGA RODZICIELSKA

Jeżeli wychowujesz małoletnie dziecko lub się uczy i nie ukończyło 25 roku życia, za każdy miesiąc przysługuje Ci ulga prorodzinna.

 1. Przy pierwszym dziecku odliczyć  możesz kwotę 92,67 zł, pod warunkiem, że dochody Twoje oraz małżonka nie przekroczyły kwoty 112 000 zł.
 2. Niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko do którego ma nadal zastosowanie kwota 112 000 zł.
 3. Dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko.
 4. Trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

 a) 92,67 zł odpowiednio na     pierwsze i drugie dziecko,

 b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

 c)  225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwotę tę odliczasz od podatku – jest to znacznie korzystniejsze dla Ciebie niż pozostałe odliczenia dokonywane od dochodu. W jego efekcie bowiem odzyskujesz całą kwotę ulgi (92,67 zł), a nie jak w przypadku pozostałych ulg, jedynie około 17% jej wartości.

Należy pamiętać, że jeśli wynagrodzenie któregoś z Twoich uczących się i pełnoletnich dzieci, które nie ukończyło jeszcze 25 lat, przekracza rocznie 16 061,28 zł netto, to utracisz prawo do ulgi na to dziecko. Limit ten dotyczy wynagrodzeń objętych zwolnieniem w ramach ulgi do 26 r. ż. oraz pozostałych wynagrodzeń takiej osoby.

Jeśli dziecko zarabia więcej, to jako rodzic możesz stracić od 1112,04 zł (jeśli masz jedno lub dwoje dzieci) – do nawet 2700 zł na każde z dzieci – w przypadku rozliczenia ulgi na trójkę i więcej dzieci. Szczególnie w rodzinach wielodzietnych warto sprawdzić, czy pełnoletnie dzieci nie zarabiają zbyt wiele – w tym przypadku utrata ulgi podatkowej, czyli 2700 zł, może okazać się bardziej dotkliwa niż rezygnacja z pracy i wynagrodzenia przez kolejny miesiąc wakacji!

ULGA REHABILITYCYJNA

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę, możesz odliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych (od dochodu przed opodatkowaniem) i w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem), wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika, jest osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Przepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Są to wydatki poniesione na m.in.:

 • Zakup  leków związanych z leczeniem niepełnosprawności. Odliczenie przysługuje Ci w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jeżeli kwota odliczenia, przekracza kwotę dochodu,, może być ona odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

ULGA NA INTERNET

Nie masz Internetu? Zainstaluj go, opłać w grudniu i zyskaj nawet 760 zł. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z ulgi na Internet, to przez 2 pierwsze lata będziesz mógł odliczać po 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze, a nie za urządzenie czy jego montaż). Jeżeli wydatek poniesiesz z góry w grudniu za kolejny rok, to masz prawo skorzystać z ulgi jeszcze w 2022 r.

ODKŁADAJ NA EMERYTURĘ

Odłóż środki na rachunek IKZE jeszcze w 2022 r. i obniż podatek – podwyższając emeryturę! Jesteś gotów, by Twoja emerytura była wyższa, niż ta otrzymywana od Państwa? Jeśli tak, to już dziś zacznij odkładać oszczędności na rachunek w ramach IKZE. Wpłaty do wysokości 7 106,40 zł (w przypadku prowadzących działalność gospodarczą do  10 659,60 zł), dokonane w 2022 roku, dodatkowo obniżą dochód i pozwolą zapłacić niższy podatek.

ROZLICZ SIĘ WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM LUB DZIECKIEM

Rozliczanie deklaracji podatkowej PIT wspólnie z małżonkiem to sposób na to, by uniknąć płacenia wysokiego podatku. Jest to korzystne w szczególności, gdy dochody lepiej zarabiającego małżonka przekraczają próg podatkowy 32 proc., a drugiego są znacząco poniżej górnej granicy progu podatkowego 12 proc. Nie zawsze jednak taka forma opodatkowania jest możliwa.

Kto jest uprawniony do rozliczania wspólnie z małżonkiem?

Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, gdy:

 • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • są w związku małżeńskim w roku podatkowym (przez jakikolwiek okres, o ile małżeństwo nie ustało przed końcem roku), za który składają zeznanie,
 • istnieje między nimi wspólność majątkowa.

Po zawarciu związku małżeńskiego będziesz mógł rozliczyć wspólnie z małżonkiem dochodów osiągniętych w roku podatkowym, w którym wziąłeś ślub. Nie musisz być bowiem w związku przez cały rok podatkowy. Jeśli ślub wziąłeś 30 grudnia 2022 roku – wspólną deklarację będziecie mogli złożyć dopiero już w 2023 roku, rozliczając się z dochodów osiągniętych w roku podatkowym 2022.

Jeśli biorąc ślub, zdecydowaliście się na rozdzielność majątkową – każde z was będzie musiało rozliczać PIT indywidualnie.

Wspólne rozliczanie małżonków uniemożliwia także separacja prawna.

Ponadto, istotne jest, by w roku podatkowym, za który ma zostać złożona deklaracja PIT, żadne z małżonków nie opłacało:

 • podatku liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (wyjąwszy dochody z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy),
 • podatku tonażowego,
 • podatku opłacanego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Wspólne rozliczenie małżonków jest także możliwe, gdy zamieszkują w innym kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem jest jednak, by  przychody, jakie osiągnęli na terytorium Polski, stanowiły nie mniej niż 75 proc. całkowitego przychodu. Ponadto, konieczne jest udokumentowanie certyfikatem rezydencji miejsca ich zamieszkania.

W wyjątkowych sytuacjach wspólnie z małżonkiem rozliczyć się mogą także wdowcy. Ministerstwo Finansów dopuszcza taką możliwość, jeśli któreś z małżonków zmarło w czasie trwania roku podatkowego (lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania podatkowego), a zawarcie związku miało miejsce przed pierwszym stycznia roku, za który składane jest zeznanie.

Podobnie rzecz się ma z rozwodnikami. Wspólne rozliczenie jest dopuszczalne, jeśli wyrok rozwodowy uprawomocnił się już w kolejnym roku podatkowym, a nie w tym, za który składane jest zeznanie.

Jeśli planujesz wspólne rozliczenie PIT-u z małżonkiem – nie musisz informować o tym fakcie urzędu skarbowego. Wystarczy, że wypełnisz formularz podatkowy, oznaczając ten sposób rozliczania. Będzie to traktowane, jako oświadczenie obu stron o chęci wspólnego opodatkowania. Pamiętaj jednak, że jeśli zrobisz to wbrew drugiej osobie – grozi ci odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

ULGA NA POWRÓT

Ulga na powrót to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT :

 • przychodów z pracy na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie:

skala podatkowa ze stawkami 12% i 32%, jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (uzyskane od 1 stycznia 2022 roku oraz uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego).
Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Kto może skorzystać
Z ulgi może skorzystać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

– trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
– czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji szwajcarskiej, lub
 • miała miejsce zamieszkania:

-nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Austrii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub USA, lub

-na terytorium RP nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

 •  posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa zwolnienia oraz
 • nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwoInienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak skorzystać
Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

ULGA DLA RODZIN 4+

Ulga dla rodzin 4+, zwana też PIT-O, to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie skala podatkowa ze stawkami 12%i 32%, jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych), limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie,

 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla młodych oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kto może skorzystać

Podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, był opiekunem prawnym, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo był rodzicem zastępczym.                                                                                               I

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie.

Ulga przysługuje podatnikowi wychowującemu dzieci: małoletnie, dorosłe, ale otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się dzieci.

Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dorosłe, do ukończenia 25. roku życia, uczące się dzieci w roku podatkowym:

nie stosowały  przepisów o podatku liniowym  lub  ustawy o ryczałcie, z wyjątkiem opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego,

nie uzyskały dochodów  opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych Instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej       wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Uwaga! Dziecko, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego).

Uwaga! Aby skorzystać z tego odliczenia warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo, że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać ze zwolnienia.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

ULGA DLA PRACUJĄCYCH SENIORÓW

Ulga dla pracujących seniorów, zwana też PIT-O, to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z działalności gospodarczej.

otrzymanych przez podatnika po ukończeniu:

 • 60. roku życia w przypadku kobiety,
 • 65. roku życia w przypadku mężczyzny.

Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie skala podatkowa ze stawkami 12%i 32%, jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,

 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót oraz ulgi dla młodych nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kto może skorzystać

z ulgi może skorzystać osoba – kobieta 60+ oraz mężczyzna 65+ – która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • z tytułu uzyskania tych przychodów podlega ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • nie otrzymuje (mimo nabycia uprawnienia):

Kto może skorzystał

z ulgi może skorzystać osoba – kobieta 60+ oraz mężczyzna 65+ – która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • z tytułu uzyskania tych przychodów podlega ubezpieczeniom społecznym,
 • nie otrzymuje (mimo nabycia uprawnienia):
 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty z FUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ponosisz wydatki na polepszenie warunków cieplnych swojego domu, dokumentowane fakturami, wystawionymi przez podatników VAT – do łącznej wartości 53.000 zł możesz odliczyć je od dochodu. Jeżeli nie wykorzystasz całej kwoty w 2022 r. to ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację (np. ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji C.O.).

Dowiedz się więcej:

ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja

DAROWIZNY

Jeśli chcesz odliczyć pewną kwotę od dochodu uzyskanego w 2022 r., to możesz jeszcze w grudniu dokonać darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w tej sferze. Możesz też przekazać określoną kwotę na rzecz kultu religijnego. Uważaj jednak, bo wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie mogą przekroczyć 6% Twoich dochodów z 2022 r.

Jeżeli natomiast chcesz wesprzeć działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła – to po przekazaniu takiej kwoty nie musisz się martwić, czy mieści się ona w limicie 6% dochodu. W tym przypadku bowiem limitu nie stosuje się.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Jeżeli Twoje dochody w roku podatkowym przekroczą 30 000 zł możesz wykorzystać w pełni kwotę zmniejszającą podatek – 3.600 zł.

Zamiast podstawowych kosztów uzyskania przychodu staraj się stosować podwyższone, ze względu np. na dojazdy do pracy, korzystanie z praw autorskich  czy też w związku z ponoszeniem innych wydatków związanych wyłącznie z zarabianiem. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, prawidłowo dokumentowane koszty uzyskania przychodów mogą znacząco obniżyć wartość faktycznego dochodu, ponieważ naliczane są procentowo (20% Twojego wynagrodzenia), a nie jak w przypadku umowy o pracę kwotowo (3000 zł albo 3600 zł). Kwotę wolną łatwiej zachowasz również, jeśli rozliczać będziesz się wspólnie z małżonkiem czy też jako samotny rodzic!

DLA TWÓRCÓW

Jeżeli uzyskujesz przychody w szczególności z działalności architektonicznej, literackiej, muzycznej, plastycznej, dziennikarskiej, aktorskiej, publicystycznej czy dotyczącej programów i gier komputerowych, limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami  w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50% przychodu, ale nie więcej niż 120.000 zł.  Z tym jednak zastrzeżeniem, że koszty te obliczane są od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł chyba, że podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania ww. normy procentowej.

ULGA RODZICIELSKA

Jeżeli wychowujesz małoletnie dziecko lub się uczy i nie ukończyło 25 roku życia, za każdy miesiąc przysługuje Ci ulga prorodzinna.

 1. Przy pierwszym dziecku odliczyć  możesz kwotę 92,67 zł, pod warunkiem, że dochody Twoje oraz małżonka nie przekroczyły kwoty 112 000 zł.
 2. Niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko do którego ma nadal zastosowanie kwota 112 000 zł.
 3. Dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko.
 4. Trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

 a) 92,67 zł odpowiednio na     pierwsze i drugie dziecko,

 b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

 c)  225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwotę tę odliczasz od podatku – jest to znacznie korzystniejsze dla Ciebie niż pozostałe odliczenia dokonywane od dochodu. W jego efekcie bowiem odzyskujesz całą kwotę ulgi (92,67 zł), a nie jak w przypadku pozostałych ulg, jedynie około 17% jej wartości.

Należy pamiętać, że jeśli wynagrodzenie któregoś z Twoich uczących się i pełnoletnich dzieci, które nie ukończyło jeszcze 25 lat, przekracza rocznie 16 061,28 zł netto, to utracisz prawo do ulgi na to dziecko. Limit ten dotyczy wynagrodzeń objętych zwolnieniem w ramach ulgi do 26 r. ż. oraz pozostałych wynagrodzeń takiej osoby.

Jeśli dziecko zarabia więcej, to jako rodzic możesz stracić od 1112,04 zł (jeśli masz jedno lub dwoje dzieci) – do nawet 2700 zł na każde z dzieci – w przypadku rozliczenia ulgi na trójkę i więcej dzieci. Szczególnie w rodzinach wielodzietnych warto sprawdzić, czy pełnoletnie dzieci nie zarabiają zbyt wiele – w tym przypadku utrata ulgi podatkowej, czyli 2700 zł, może okazać się bardziej dotkliwa niż rezygnacja z pracy i wynagrodzenia przez kolejny miesiąc wakacji!

ULGA REHABILITYCYJNA

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę, możesz odliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych (od dochodu przed opodatkowaniem) i w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem), wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika, jest osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Przepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Są to wydatki poniesione na m.in.:

 • Zakup  leków związanych z leczeniem niepełnosprawności. Odliczenie przysługuje Ci w kwocie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jeżeli kwota odliczenia, przekracza kwotę dochodu,, może być ona odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

ULGA NA INTERNET

Nie masz Internetu? Zainstaluj go, opłać w grudniu i zyskaj nawet 760 zł. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z ulgi na Internet, to przez 2 pierwsze lata będziesz mógł odliczać po 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze, a nie za urządzenie czy jego montaż). Jeżeli wydatek poniesiesz z góry w grudniu za kolejny rok, to masz prawo skorzystać z ulgi jeszcze w 2022 r.

ODKŁADAJ NA EMERYTURĘ

Odłóż środki na rachunek IKZE jeszcze w 2022 r. i obniż podatek – podwyższając emeryturę! Jesteś gotów, by Twoja emerytura była wyższa, niż ta otrzymywana od Państwa? Jeśli tak, to już dziś zacznij odkładać oszczędności na rachunek w ramach IKZE. Wpłaty do wysokości 7 106,40 zł (w przypadku prowadzących działalność gospodarczą do  10 659,60 zł), dokonane w 2022 roku, dodatkowo obniżą dochód i pozwolą zapłacić niższy podatek.

ROZLICZ SIĘ WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM LUB DZIECKIEM

Wspólne rozliczanie z małżonkiem jest możliwe jeżeli byliście w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy lub zawarliście związek małżeński w trakcie 2022 roku i pozostawaliście w związku małżeńskim i wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego., w którym istniała wspólność majątkowa małżeńska.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów możesz także złożyć, jeżeli między wami istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa i pozostawaliście w związku małżeńskim w roku podatkowym, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli w roku podatkowym, za który dokonujecie rozliczenia:

 • podlegaliście nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byliście rezydentami polskimi lub
 • mieliście miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jedno z was podlegało nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugie miało miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – i jeżeli osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez was w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Za całkowite przychody uważa się przychody osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów (także przychody zwolnione z opodatkowania), bez względu na miejsce ich położenia. Warunkiem wspólnego rozliczenia jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym macie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych,

żadne z was w roku podatkowym:

 • nie stosowało przepisów dotyczących 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów dotyczących przychodów z najmu/dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą) – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegało opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

złożycie wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony również przez jedno z was. W takim przypadku wyrażenie wniosku przez jedno z was traktuje się na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu go przez drugiego małżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie waszych dochodów.

Oświadczenie to składacie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu rocznym podlegacie opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z was). W takim przypadku podatek określa się na imię obojga was w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy waszych łącznych dochodów.

Powyższa zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jedno z was w roku podatkowym nie uzyskało przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali podatkowej lub osiągnęło dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku  lub też poniosło stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

ULGA NA POWRÓT

Ulga na powrót to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT :

 • przychodów z pracy na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie:

skala podatkowa ze stawkami 12% i 32%, jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (uzyskane od 1 stycznia 2022 roku oraz uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego).
Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Kto może skorzystać
Z ulgi może skorzystać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

– trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
– czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji szwajcarskiej, lub
 • miała miejsce zamieszkania:

-nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Austrii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub USA, lub

-na terytorium RP nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

 •  posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa zwolnienia oraz
 • nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwoInienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak skorzystać
Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

ULGA DLA RODZIN 4+

Ulga dla rodzin 4+, zwana też PIT-O, to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie skala podatkowa ze stawkami 12%i 32%, jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych), limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie,

 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla młodych oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kto może skorzystać

Podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, był opiekunem prawnym, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo był rodzicem zastępczym.                                                                                               I

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie.

Ulga przysługuje podatnikowi wychowującemu dzieci: małoletnie, dorosłe, ale otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się dzieci.

Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dorosłe, do ukończenia 25. roku życia, uczące się dzieci w roku podatkowym:

nie stosowały  przepisów o podatku liniowym  lub  ustawy o ryczałcie, z wyjątkiem opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego,

nie uzyskały dochodów  opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych Instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej       wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Uwaga! Dziecko, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego).

Uwaga! Aby skorzystać z tego odliczenia warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo, że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać ze zwolnienia.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

ULGA DLA PRACUJĄCYCH SENIORÓW

Ulga dla pracujących seniorów, zwana też PIT-O, to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z działalności gospodarczej.

otrzymanych przez podatnika po ukończeniu:

 • 60. roku życia w przypadku kobiety,
 • 65. roku życia w przypadku mężczyzny.

Ulga obejmuje przychody do których ma zastosowanie skala podatkowa ze stawkami 12%i 32%, jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,

 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót oraz ulgi dla młodych nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kto może skorzystać

z ulgi może skorzystać osoba – kobieta 60+ oraz mężczyzna 65+ – która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • z tytułu uzyskania tych przychodów podlega ubezpieczeniom społecznym,
 • nie otrzymuje (mimo nabycia uprawnienia):
 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty z FUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

ULGA NA PROTOTYP

Z dniem 1 stycznia 2022 r. dodane zostały art. 26ga ustawy o PIT oraz art. 18ea ustawy o CIT umożliwiające podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy we­dług skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatni­kom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych) odliczanie od podstawy obliczenia podatku (w przypadku ustawy o PIT) oraz od podstawy opodatkowania (w przypadku ustawy o CIT) kwo­ty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu oraz nawet do 1.000.000 zł kosztów działań marketingowych. Przepisy te mają zastoso­wanie do wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r.

Nowe przepisy posługują się pojęciami produktu, produkcji próbnej, wprowadzenia na rynek nowego produktu, kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz kosztów wprowadzenia na rynek nowego produk­tu. Pojęcia te zostały zdefiniowane przepisami art. 26ga ust. 2-5 ustawy c PIT oraz art. 18ea ust. 2-5 ustawy o CIT.

ULGA NA OCHRONĘ I KONSERWACJĘ ZABYTKÓW

Z dniem 1 stycznia 2022 r. dodany został art. 26hb ustawy o PIT  umożliwiający podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) odliczać od podstawy obliczenia podatku, wydatki ponoszone na ochronę i konserwację zabytków. Możliwość ta dotyczy wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r.

W ramach przedmiotowej ulgi odliczane mogą być trzy określone przepisami rodzaje wydatków:

1) poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;

2) poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;

3) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Z początkiem 2022 r. dodane zostały art.52jb ustawy o PIT oraz art. 38eb ustawy o CIT umożliwiające podatnikom PIT prowadzącym działalność gospo­darczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatko­wej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnikom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, odliczanie od podstawy obliczenia podatku (w przypadku ustawy o PIT) oraz od pod­stawy opodatkowania (w przypadku ustawy o CIT) kwoty stanowiące 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na ro­botyzację. Dokonywanie tych odliczeń jest możliwe w stosunku do kosz­tów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022- 2026 (w przypadku podatników PIT – zob. art. 52jb ust. 5ustawy o PIT) lub kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatko­wego, który rozpoczął się  w 2026 r. (w przypadku podatników CIT – zob. art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT).

Ulga ta ma charakter podobny do istniejącej dotychczas ulgi B+R. A zatem podatnikom korzystającym z ulgi na robotyzację przysługuje prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku lub podstawy opodatkowa­nia 50% kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzy­skania przychodów.

Nowe przepisy posługują się pojęciami kosztów uzyskania przychodów       poniesionymi na robotyzację , robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych. Pojęcia te zostały zdefiniowane przepisami art. 52jb ust. 2-4 ustawy o PlT oraz art. 38eb ust. 2-4 ustawy o CIT.

LEASING OPERACYJNY

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, grudzień to dobry czas na zawarcie umowy leasingu operacyjnego np. na samochód. W jej efekcie do kosztów podatkowych ostatniego miesiąca roku wprowadzisz całość kosztów opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych, kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz ratę leasingową za grudzień. Pamiętaj, żeby nie kupować pojazdu – gdyż będzie on podlegał amortyzacji, a ona nie pozwoli Ci rozliczyć co do zasady kosztów w 2022 r.

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO FIRMY

Aby nie amortyzować wartości ponoszonego kosztu (a zatem, by nie stanowił on środków trwałych), wartość wydatków na wyposażenie lub remont nie może przekroczyć 10 000 zł.

Wyposażenie tego rodzaju trafi do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie będzie jeśli wyremontujesz biuro. Inwestycja, która będzie jedynie remontem może być w całości kosztem w grudniu. Jeżeli będzie ona modernizowała dotychczas wykorzystywany lokal. Pamiętaj jednak, by jej wartość nie przekroczyła 10.000 zł. W przeciwnym wypadku będziesz musiał ją amortyzować.

WYPRZEDAŻ TOWARÓW PRZED KOŃCEM ROKU

Wysoki stan magazynowy na koniec roku powoduje konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Dzieje się tak w przypadku, gdy wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższy niż jego wartość na początku roku, by uniknąć takiej sytuacji warto wcześniej zadbać o wyprzedaż przedświąteczną towarów, które wychodzą z mody, stoją długo w magazynie lub nie sprzedają się. Sprzedaż z niską marżą lub nawet po kosztach ograniczyć może wysokość podatku do zapłaty z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa.

ZATRUDNIJ DZIECI, TEŚCIÓW LUB RODZICÓW

Masz zbyt niskie koszty podatkowe a nie chcesz szastać kasą i płacić obcym osobom za pracę u ciebie? Nic prostszego – zawrzyj umowę z pełnoletnimi członkami własnej rodziny (teść, teściowa, rodzice, dzieci) – np. umowę o dzieło na projekt logo swojej firmy lub na projekt wystroju wnętrza albo zleć im doraźne prace porządkowe czy inwentaryzacyjne na podstawie umowy zlecenie.

Pamiętaj jedynie, że w kosztach nie rozliczysz wartości własnej pracy, pracy małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

ZMIEŃ FORMĘ OPODATKOWANIA

Możesz z końcem roku zmienić formę opodatkowania, np. na zasady ogólne (skala podatkowa) w miejsce wykorzystywanych w trakcie roku – podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Możesz również przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. (unikasz składki zdrowotnej i składek społecznych, jednakże dochód jest podwójnie opodatkowany – raz na poziomie spółki i drugi raz przy wypłacie dywidendy).

Więcej poniżej:

nowy ład – czy czasz zmienić formę opodatkowania?

NABYCIE UDZIAŁÓW / AKCJI

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 2. spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

NABYCIE TERMINALA

Z dniem 1 stycznia 2022 r. dodane zostały art. 26hd ustawy o PIT oraz art. 18ef ustawy o CIT umożliwiające podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą (zarówno opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, jak i w formie podatku liniowego) oraz podatnikom CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, odli­czanie od podstawy obliczenia podatku (w przypadku ustawy o PlT) oraz od podstawy opodatkowania (w przypadku ustawy o CIT) wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transak­cji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Jest to ulga na terminal płatniczy. Możliwość taka dotyczy wydatków poniesionych po 31 grudnia 2021 r. Nowe przepisy posługują się pojęciami wydatków związanych z obsłu­gą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Pojęcia te zostały zdefiniowane przepisami art. 26hd ust. 8 i 9 ustawy o PlT oraz art.18ef ust. 8 i 9 ustawy o CIT.

Ulga jest niezależna od prawa odliczenia VAT od nabycia oraz zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów i pozwala odliczyć nawet do 4000 zł od dochodu.

DZIAŁANOŚĆ KULTUROWA I SPORTOWA

Z dniem 1.01.2022 r. dodane zostały art. 26ha ustawy PIT oraz art. 18ee ustawy CIT. Nowa ulga podatkowa (tzw. ulga sponsoringowa) dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniowo lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz przez podatników CIT uzyskujących przychody inne niż z zysków kapitałowych. Mogą oni odliczyć do 50% kosztów uzyskania przychodów (poniesionych po 31.12.2021 r.) na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę. Nie przysługuje podatnikom będącym założycielami uczelni niepublicznych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej.

IP BOX + BR

IP BOX – sprawdź ile możesz zaoszczędzić na podatkachJeśli prowadziłeś działalność badawczo – rozwojową lub tworzyłeś kwalifikowane prawa własności intelektualnej, obniż wartość podatku lub skorzystaj z preferencyjnej stawki podatku 5% na etapie rozliczenia rocznego.

Jak jeszcze możemy Ci pomóc, aby prowadzenie Twojej firmy było dla Ciebie łatwiejsze? Zapytaj, a podejdziemy poważnie do każdego Twojego problemu i postaramy się go rozwiązać!
NAJLEPSZY KLIENT, TO ZADOWOLONY KLIENT!

Świat bez VAT Usługi księgowe Ewelina Góra.
Zaczernie 1017 D/7
36-062 Zaczernie

+48 697 261 790
biuro@swiatbezvat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.